AIB الشمول المالي

 الشمول المالي
النشرة التعريفية

يعني ايه الشمول المالي؟

الشــمول المالــي هــو ان كل فــرد او مؤسســة فــي المجتمــع تلاقــي منتجــات ماليــة مناســبة لاحتياجاتهــا، منهــا مثــلا:

  - حسابات توفير

  - حسابات جارية

  - خدمات الدفع والتحويل

  - التأمين

  - التمويل والائتمان

و غيرهــا مــن المنتجــات والخدمــات الماليــة المختلفــة

المنتجـات دي لازم تتقـدم مـن خـلال القنـوات الشـرعية، مثــل البنــوك وهيئــة البريــد والجمعيــات الاهليــة وغيرهـم، وكمـان لازم تبقـى أسـعارها مناسـبة للجميـع ويكـون سـهل الحصـول عليهـا وتراعـي حمايـة حقـوق المستهلك.

كل ده عشــان نضمــن ان كل فئــات المجتمــع يبقــي عندهــم فــرص مناســبة لإدارة أموالهــم ومدخراتهــم بشــكل ســليم وآمــن لضمــان عــدم لجــوء الأغلبيــة للوســائل غيــر الرســمية التــي لا تخضــع لأيــة رقابــة واشــراف، اللــي ممكــن تعرضهــم لحــالات نصــب او تنفــرض عليهــم رســوم مبالــغ فيهــا..

إيــه أهميــة الشــمول المالــي وأهدافــه؟

الشــمول المالــي ســبب رئيســي للنمــو الاقتصــادي للدولــة والاســتقرار المالــي ....... ازاي ؟

عشـان الحالـة الاقتصاديـة للدولـة عمرهـا مـا هتتحسـن طــول مــا فيــه عــدد كبيــر مــن الافــراد والمؤسســات مسـتبعدين ماليـا مـن القطـاع المالـي الرسـمي. كمـان الشـمول المالـي بيضمـن ان المؤسسـات الماليـة تطـور منتجاتهـا وكمـان يتنافسـوا مـع بعـض عشـان يقدمـوا منتجــات ماليــة ارخــص واســهل وتراعــي مصلحــة المستهلك.

الشـمول المالـي بيهتـم بشـرائح كتيـرة فـي المجتمـع، وخصوصــا الشــرائح المهمشــة او اللــي مــش لاقيــه منتجــات ماليــة رســمية تناســب احتياجاتهــا، زي مثــلا الفقــراء ومحــدودي الدخــل وخاصــة المــرأة واصحــاب المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة ومتناهيــة الصغـر، والاطفـال والشـباب وغيرهـم. الشـمول المالـي بيضمــن ان كل الفئــات دى تلاقــي منتجــات ماليــة مناســبة لاحتياجاتهــم وظروفهــم وده يــؤدى لارتفــاع مســتوي المعيشــة وبالتالــي خفــض معــدلات الفقــر تحقيــق النمــو الاقتصــادي للافــراد وللدولــة.

ٕازاي نحقق الشمول المالي؟

عشـان اى دولة تحقق الشمول المالي، لازم اولا يتعمل دراســة عشــان نعــرف الخدمــات الماليــة الموجــودة مناســبة ولا لأ والمســتهلك عايــز ايــة مــن الخدمــات الماليـة المختلفـة. ودي اول خطـوة عشـان الدولـة تقـدر تحـط اهـداف ترفـع بيهـا مسـتوي الشـمول المالـي وده هيتطلــب مشــاركة جهــات كتيــر فــي الدولــة.

وحمايـة المسـتهلك مهمـة جـدا فـي الحالـة دي عشـان نـزود ثقـة الشـعب فـي القطـاع المصرفـي والمالـي وده بيتـم عـن طريـق :

  - حصــول العميــل علــي معاملــة عادلــة وشــفافة وعلـي الخدمـات والمنتجـات الماليـة بـكل سـهولة وبتكلفــة مناســبة

  - تزويــد العميــل بــكل المعلومــات اللازمــة فــي كل مراحــل تعاملــه مــع مقدمــي الخدمــات الماليــة .

  -توفير خدمات استشارية اذا احتاج العميل. الاهتمـام بشـكاوي العمـلاء والتعامـل معهـا بـكل حيادية.

ومهــم أوى برضــه تطويــر خدمــات ومنتجــات ماليــة جديـدة تعتمـد علـى الادخـار والتأميـن ووسـائل الدفـع مـش بـس علـى الاقـراض والتمويـل لتلبيـة احتياجـات كل فئــات المجتمــع.

للازم الدولـة كمـان تهتـم بموضـوع التثقيـف والتوعيـة الماليــة وده مــش حيتحقــق الا بالتعــاون مــع جهــات حكوميــة، عشــان نفيــد الفئــات المســتهدفة اللــي بتحتـاج لزيـادة الوعـي المالـي زي المشـروعات الصغيـرة والمتوسـطة والشـباب والنسـاء وده بيسـاعدهم فـي اتخــاذ قــرارات ســليمة.

للمزيد من المعلومات عن الخدمات البنكية و للتعرف أكثر على الشمول المالي

تابعنا على مواقع التواصل الإجتماعي:

  - Facebook: Arab international Bank

  - Instagram: Arabinternationalbank74

  - LinkedIn: Arabinternationalbank

يمكنك ايضا التسجيل على خدمة الإنترنت البنكي دون الحاجة إلى الحضور لفروع المصرف وذلك بإتباع الخطوات الموضحة على الموقع الإلكتروني إضغط هنا